Prostatacancer

Dean Ornish prostatacancerstudie
2005 publicerades denna studie (se här). Det man gjorde var att randomisera 93 patienter med lågrisk prostatacancer. Deras cancer hade bedömts vara i ett skede där behandling inte behövde insättas med en gång.
Hälften randomiserades till en kontrollgrupp som följdes som vanligt. Andra halvan randomiserades till en interventionsgrupp som fick motionera mer, delta i stressreducerande övningar och fick råd om att äta en huvudsakligen växtbaserad kost.
Resultaten var förbluffande. Efter ett år hade 6 patienter i kontrollgruppen en sådan cancertillväxt att behandling behövde ges. I interventionsgruppen var det ingen. Vidare sjönk PSA i genomsnitt i interventionsgruppen medan den steg i kontrollgruppen. Odlade cancercellers tillväxt hämmades nästan 8 gånger mer av blod från interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Både för PSA-sänkning och tillväxthämmning sågs en ökad effekt ju mer växtbaserad patienterna i interventionsgruppen åt. Bilderna nedan visar resultaten.

ornish1

ornish2

Vegetabiliskt kontra animaliskt
Som för all cancer ser vi här ett tydligt mönster att vegetabilier minskar risk för prostatacancer och animalier ökar risk. Därför är det intressant att i studier jämföra just detta. I en studie från 2012 (se här) lät man patienter med återfall i prostatacancer minska sitt intag av animaliskt kontra vegetabiliskt. Man lyckades minska kvoten A:V från 2:1 till 1:1 och såg att tiden det tog för deras PSA (markör för tumörmängd prostatacancer) att fördubblas ökade från i genomsnitt 21 månader till 58 månader.

Mer vegetabiliskt efter prostatacancerdiagnos
Utöver ovan nämnda studie finns ytterligare fem studier som undersökt effekt att äta mer vegetabiliskt efter cancerdiagnos. En av dem påvisade inga positiva resultat (se här) men markörer för ändrat kostintag visar tydligt att studiedeltagarna inte ändrade sin kost i någon större utsträckning. Saxe och medarbetare fann i en studie från 2001 (se här) att tiden för PSA att fördubblas ökade i snitt från 6,5 månader till 17,7 månader. Endast 10 patienter studerades. Hos 3 av dem sågs sjunkande PSA. I en uppföljande studie från 2006 (se här) fann samma forskarlag att tiden för PSA att fördubblas ökade från 11.9 månader till 112,3 månader när patienterna åt en mer växtbaserad kost.

Tymchuk och medarbetare fann i en studie från 2001 (se här) att serum från överviktiga män signifikant hämmade växt av prostatacancerceller i odlingar efter 11 dagar med växtbaserad kost jämfört med före.
Nguyen och medarbetare fann i en studie från 2006 (se här) att PSA-ökning hos prostatacancerpatienter minskade signifikant 3 månader efter att de börjat äta mer växtbaserat.
I referat till dessa studier påpekas ibland att effekten av kost blir osäkrare av att man som intervention också i de flesta fall lagt till motion och stressreducering. Enligt Världscancerfonden finns dock inga epidemiologiska data som talar för att dessa faktorer är av betydelse för utveckling av prostatacancer. Det är därför rimligt att anta att den största effekten i dessa studier kommer av den ändrade kosten.

Mättat fett
Strom et al analyserade intaget av mättat fett hos män som opererats för prostatacancer. Man fann att de män som åt mer mättat fett hade dubbelt så stor risk att få återfall under uppföljningsperioden om 70 månader.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter