top of page

Klimatpolitik för växtbaserat ätande kan rädda miljoner liv


Forskarna jämförde nuvarande miljöpolitik med två alternativa scenarier med ändrad miljöpolitik för att uppnå målen i Parisavtalet. I det första scenariet räknade forskarna ut hur mycket förtida död som skulle kunna förebyggas årligen till 2040 befolkningarna i de aktuella länderna om en flexitarisk kost anammades. I det andra scenariet räknade man på att hälften av alla anammade en flexitarisk kost och hälften en vegansk kost.

Man fann att en flexitarisk kost i dessa länder skulle kunna förebygga 5,86 miljoner människors förtida död. Om hälften av invånarna i de aktuella länderna dessutom anammade en vegansk kost skulle 6,44 miljoner människors förtida död kunna förebyggas.

Studien har också kommit fram till stora hälsovinster av förbättrad luftkvalitet samt av ökad motion till följd av minskat bilåkande. Man noterar att dessa hälsoaspekter ännu inte vägts in i dagens miljöavtal. En inklusion av hälsoaspekter i miljöpolitik där grönare ätande är en stor del har potential att maximera hälsa och välmående i tillägg till miljövinster.

Länk till studien finns här.

Hamilton I, Kennard H, McGushin A, et al. The public health implications of the Paris Agreement: a modelling study. Lancet Planet Health. 2021;5(2):E74-E83

#klimat #växtbaseradkost

bottom of page