top of page

Äggindustrin påverkar forskningsresultat


Forskning som finansierats av äggindustrin har på ett olämpligt sätt tonat ned hälsoriskerna med att äta ägg. Detta enligt en stor litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften American Journal of Lifestyle Medicine.

Forskarna gick igenom alla studier publicerade mellan 1950 och 2019 som värderat hur ägg påverkar kolesterolnivåer och undersökte om deras finansiering påverkade resultat och slutsatser.

Man fann att bland studier publicerade innan 1970 hade 0% finansierats av äggindustrin och därefter ökade andelen med tiden till 60% mellan 2010-2019.

Mer än 85% av alla studier visade att ägg hade ogynnsam effekt på kolesterolnivåer. Bland studier som finansierats av äggindustrin var sannolikheten högre att dessa fynd tonats ned: 49% av industrifinansierade studier rapporterade slutsatser som gick rakt emot studiens resultat, jämfört med 13% av studier med annan finansiering.

Skillnaden i andelen studier som påvisade ökning av kolesterolvärden av ägg var liten (86% vid industrifinansiering jmf 93% vid annan finansiering) men andelen studier som inte uppvisade signifikanta resultat var dubbelt så stor vid industrifinansering (39% jmf 21%). Att inte lyckas uppnå statistisk signifikans beror ofta på en felaktig design av studien, t ex för få deltagare i studien.

Sambandet mellan äggkonsumtion (även mindre mängder) och ökad risk för hjärtkärlsjukdom har nyligen bekräftats i en analys av flera studiekohorter (se här)

Länk till studien finns här.

Barnard ND, Long MB, Ferguson JM, Flores R, Kahleova H. Industry funding and cholesterol research: A systematic review. Am J Lifestyle Med. Published online December 11, 2019.

Victor W. Zhong, PhD1; Linda Van Horn, PhD1; Marilyn C. Cornelis, PhD1; et al Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality, JAMA march 19, 2019

Comments


bottom of page