Bröstcancer

Zhang et al 1995
698 postmenopausala kvinnor behandlade för bröstcancer ingick i studien. Uppföljningen var en del av Iowa Women’s Health Study. Man fann att de som hade högst BMI hade 50% högre total mortalitet. För dem som åt mest fett var totala mortaliteten dubbelt så hög.

Rock et al 2002
Detta är en review av litteraturen före 2002. Dels noterar man att övervikt leder till sämre prognos i majoriteten av studier som utvärderar detta. Sen sammanfattas 13 prospektiva och 2 interventionsstudier med fokus på kost. 5 av 12 studier som undersökte fettintag visade signifikant sämre prognos vid högre fettintag och ingen visade det motsatta. Riskökningen att dö under uppföljningstiden hos dem som åt mer fett låg mellan 40 och 200% Majoriteten av studierna som utvärderade separata näringsämnen fann skyddande effekt av frukt och grönsaker med förlängd överlevnad som följd. Riskminskningen var mellan 20 och 90%.
Interventionsstudierna var WINS-studien och WHEL-studien. Vi redogör för dessa separat nedan.

WINS-studien
Women’s Intervention Nutrition Study gick ut på att randomisera 2500 kvinnor som opererats för bröstcancer till antingen sedvanlig kontroll eller intervention med syfte ett minska fettintag till ≤15%. Den uppnådda fettintaget uppskattades till 20%. Den slutgiltiga utvärderingen 2006 visade att risken för återfall var 24% lägre i interventionsgruppen efter 60 månaders uppföljning. Den största effekten sågs för kvinnor med hormonreceptornegativa tumörer, där var riskminskningen för återfall 42%. Resultaten finns publicerade här.

WHI-studien
Mellan WINS-studien och WHEL-studien publicerades data från Women’s Health Initiative. Här randomiserades 48 835 kvinnor till en kontrollgrupp eller interventionsgrupp. Den senare innebar att kvinnorna fick kostråd med mål att minska sitt fettintag till 20% och öka intaget av frukt, grönsaker och spannmål. Avseende bröstcancer såg endast en icke-signifikant tendens till minskning i interventionsgruppen. Dessa data finns publicerade här. Man såg heller inga signifikanta data gällande riskminskning för tjocktarmscancer, hjärtkärlsjukdom eller stroke. Detta skapade tidningsrubriker om att hälsosam kost är verkningslöst.
Bristen på resultat var dock inte förvånande då inga av kostmålen nåddes. Studien led även av fler brister vilket ledde till att den föll ut negativt. Dessa brister beskrivs av professor Gunnar Johansson i en artikel i Läkartidningen här.

WHEL-studien
Women’s Healthy Eating and Living study var en studie där 3 088 kvinnor som överlevt bröstcancer randomiserades till en av två kostinterventioner. Ena armen fick råd om ”5 om dagen”, dvs att eftersträva 5 portioner frukter eller grönsaker. Andra armen fick mer intensiv intervention med råd om tre portioner frukt, fem portioner grönsaker och att inta mindre än 20% fett.
Man fann inga skillnader i överlevnad eller risk för återfall mellan armarna. Återigen resulterade detta i tidningsrubriker om kostens bristande effekter.
WHEL-studien led dock av samma brister som WHI-studien. Dessutom gjordes i efterhand fler jämförelser som gav resultat.
Dels gjordes mätningar av betakaroten vilket är en mer tillförlitlig metod att uppskatta grönsaksintag än att deltagarna fyller i enkäter. Man fann då att de som hade högst nivåer betakaroten hade 43% lägre risk att få återfall av bröstcancer. Studien finns att läsa här.
För det andra gjordes även subanalys av kvinnorna i ”5 om dagen”-gruppen. Studien finns här. Man fann då att de som hade en högre grad av motion i kombination med följsamhet till rekommendationen ”5 om dagen” hade halverad risk att dö under uppföljningstiden.
Thomson et al har även gjort en vidare analys av deltagare i WHEL-studien. Dels så validerade man uppgifter om kostintag hos kvinnorna specifikt avseende grönsaksintag genom telefonintervjuer. Man såg att risken för återfall minskade med 31% hos dem som åt mest grönsaker. Hos dem som dessutom tog tamoxifen var riskminskningen 44%. Hos dem som tog tamoxifen, åt mest grönaker och dessutom mycket korsblommiga grönsaker (olika slags kål) var riskminskningen för återfall 52%.

Guha et al 2009, Shu et al 2009, Caan et al 2011
Dessa studier beskriver den gynnsamma effekten av soja hos bröstcanceröverlevare. De är beskrivna ovan i fördjupningsdelen om bröstcancer.

Beasly et al 2011
Här kartlade man kostvalen hos 4 441 kvinnor som överlevt bröstcancer. Uppföljningstiden var 7 år. Man fann 41% högre risk att dö hos dem som åt mest mättat fett och transfetter. Liknande samband sågs för risk för återfall av bröstcancer med dessa data nådde inte signifikans.

Fink et al 2007
Här uppskattades intaget av en grupp fytokemikalier som kallas flavonoider med hjälp av frågeformulär. De finns i många frukter och grönsaker men framförallt i persilja, blåbär, svart te, citrusfrukter, vin och mörk choklad. En lite långsökt studie kan tyckas och man fann heller inga signifikanta skillnader men trender till bättre överlevnad hos dem med högre nivåer i blodet.

Kroenke et al 2005
Det här är en analys av kvinnor som ingick i Nurses’ Health Study. Man jämförde ”western dietary pattern” bestående av mycket kött och snabba kolhydrater med ”prudent dietary pattern” med mycket grönsaker, frukt och fisk. Man fann att de kvinnor som överlevt bröstcancer och som åt mest ”prudent” hade halverad risk att dö av andra orsaker än bröstcancer.

McCann et al 2010, Buck et al 2011, Guglielmeni et al 2012
Dessa studier beskriver den stora och signifikant gynnsamma effekten av lignanintag hos bröstcanceröverlevare. De är beskrivna ovan i avsnittet om bröstcancer.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter